Aktualności

ROMARTI

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach od 29.01.2022r.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach od 29.01.2022r.
Z dniem 29 stycznia 2022 roku zmianie ulegną przepisy ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku. Najważniejsze zmiany dotyczą postępowań w celu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zgodnie z wprowadzonymi poprawkami termin na uzupełnienie braków nie może być krótszy niż 14 dni - dotyczy to zarówno braków zwykłych jak i formalnych. W celu usprawnienia wydawania decyzji o pobyt czasowy i pracę dopuszczono możliwość wymiany informacji pomiędzy wojewodą, a organami za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (dotyczy również pobytu stałego). Termin na wydanie decyzji został określony na 60 dni, który biegnie od dnia osobistego stawiennictwa, o ile jest to wymagane oraz uzupełnienia braków formalnych, lub termin na uzupełnienie wyznaczony przez Wojewodę minął bezskutecznie (w takim przypadku należy spodziewać się decyzji odmownej lub pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia). Terminy te również stosuje się przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, gdzie wnioskodawcami są jednostki przyjmujące. Postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy powinno kończyć się w terminie 90 dni (było 2 miesiące). Ten termin również biegnie od uzupełnienia wszystkich braków.

Zgodnie z nowelizacją ustawy zmianie uległy warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które zawiera:

  1. Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terenie RP i tu należy zaznaczyć, że zgodnie z nowelizacją przepisów z grudnia 2020 roku każdy cudzoziemiec, który wnioskuje o wizę musi posiadać ubezpieczenie o sumie ubezpieczenia 30000 € pokrywające koszty leczenia na cały okres ważności wizy. Dodatkowo na podstawie art. 114 ust. 4a wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony, jeśli cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie w rozumieniu przepisów ustawy, można zatem stwierdzić, że na dzień złożenia wniosku załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia nie będzie konieczne.
  2. Zniesiony został wymóg posiadania stabilnego źródła dochodu.
  3. W dalszym ciągu obowiązywać będzie wymóg uzyskania informacji starosty, jeśli jest wymagana. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od rodzaju umowy, wymiaru czasu pracy, oraz nie może być niższa niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących pracę na porównywalnym stanowisku. Oznacza to, że jeżeli będziemy chcieli zatrudnić cudzoziemca na przykład na połowę etatu to, aby mógł wnioskować i otrzymać pobyt czasowy, będzie musiał mimo tego zarabiać minimalną krajową. Wyjściem w tej sytuacji jest artykuł 114 pkt 4b, który dopuszcza złożenie wniosku o pobyt czasowy i pracę na rzecz więcej niż jednego pracodawcy, wtedy suma wynagrodzeń nie powinna być niższa niż minimalna krajowa.
  4. Cudzoziemiec nie będzie zobowiązany do okazania dokumentów poświadczających posiadanie miejsce zamieszkania.
Interesujący zapis dotyczy również braku obowiązku posiadania informacji starosty dla cudzoziemców, którzy „bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali lub posiadają zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku”.

Zapewne najważniejszą zmianą i nowością, na którą wszyscy czekali jest możliwość zmiany decyzji w trakcie jej obowiązywania. Może zrobić to cudzoziemiec, który zamierza zmienić pracodawcę lub pracodawcę użytkownika. W tym celu musi złożyć on wniosek, którego wzór zostanie określony w drodze rozporządzenia oraz wykonać opłatę skarbową wysokości 220 zł. Zmianie nie podlega natomiast okres ważności zezwolenia. Należy pamiętać, że Wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia przypadkach, kiedy cudzoziemiec lub podmiot powierzający wykonywanie pracy nie spełniają warunków określonych w ustawie między innymi na temat wysokości miesięcznego wynagrodzenia, obowiązku cudzoziemca o powiadomieniu Wojewody o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych. Termin ten uznaje się za zachowany, jeśli w ciągu 15 dni roboczych złoży on wniosek o zmianę zezwolenie. Stroną postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest wyłącznie cudzoziemiec. Oprócz wniosku zawierającego dane cudzoziemca o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec musi również załączyć załącznik, o którym mowa w artykule 106 ust.1 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Termin rozpatrzenia wniosku o zmiana zezwolenia określa również art. 112a, który wskazuje 60 dni.

Ustawa informuję również o wprowadzeniu rozporządzenia, gdzie zostaną określone przedsiębiorstwa o charakterze strategicznym dla polskiej gospodarki - a te z kolei mogą liczyć na rozpatrywanie wniosków przez Wojewodę o pobyt czasowy i pracę poza kolejnością.

Jakie zmiany nie wymagają wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

  • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania nazwa lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
  • przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę;
  • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
  • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę;
  • zmiana nazwy stanowiska na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków;
  • zwiększenia wymiaru pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.
Ustawa wprowadza możliwość przekazania pouczenia w postaci elektronicznej pod warunkiem udzielenia przez cudzoziemca pisemnej zgody na taką formę. Można zatem przy składaniu wniosku od razu takie oświadczenia przygotować. Dotyczy wniosków o wydanie wizy zezwolenie na pobyt czasowy zezwolenie na pobyt stały i rezydenta długoterminowego.

Należy zauważyć, że wymóg posiadania źródła dochodu wymagany jest przy wszystkich innych wnioskach o pobyt czasowy między innymi dla członków rodziny, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, studenta studiów, stażysty, osób prowadzących badania naukowe czy cudzoziemców delegowanych przez pracodawcę zagranicznego. Wysokość miesięcznego dochodu określone zostało w taki sposób, że powinno być ono wyższe niż dochód uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone w ustawie.  Od 1 stycznia 2022 roku dla osoby samo gospodarującej wynosi 776 zł a dla członka jego rodziny 600 zł.

Ustawa również doprecyzowała, iż małoletnimi dziećmi nazywamy osoby, które były małoletnie w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną.

Niekorzystna zmiana dotyczy natomiast terminu wydania zezwolenia na pobyt stały, który został wydłużony z 3 miesięcy na 6 miesięcy. Analogicznie do pobytu czasowego cudzoziemiec jest wzywany w terminie nie krótszym niż 14 dni do osobistego stawiennictwa, a wszczęcie i zakończenie postępowania liczy się od dnia uzupełnienia wszystkich braków. W przypadku postępowania odwoławczego również został wydłużony termin z 2 miesięcy na 90 dni.

Ustawa wprowadza również drobne zmiany kosmetyczne w artykułach nawiązujących do wydawania wiz krajowych oraz wiz Schengen - między inni skraca termin na uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę przypadku wizy studenckiej z 14 dni na 7 dni . Dopuszcza również możliwość wydłużenia wydania wizy do 30 dni lub do 5 dni od dnia przekazania informacji przez Szefa UDSC na wniosek konsula. W praktyce oznacza to zestawienie pewnego rodzaju furtki w razie nie wywiązania się z terminu wydania wizy. Ustawodawca wprowadza również ciekawy zapis dotyczący możliwości przyjmowania wniosków wizowych tak zwanych roboczych cel wydania 05, 06 poza kolejnością - w drodze rozporządzenia zostaną uwzględnione aktualne potrzeby polskiego rynku pracy a minister spraw zagranicznych określi państwa, które będą obsługiwane w pierwszej kolejności.

Pozostałe zmiany, a przede wszystkim dotyczące ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będziemy opisywać w kolejnych artykułach.
Image
Ty zadbaj o swój biznes, a my zajmiemy się Twoimi pracownikami!

Kontakt

© 2020 Romarti Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.