Aktualności

ROMARTI

Pobyt czasowy i praca , a informacja starosty – NOWE przepisy

Pobyt czasowy i praca , a informacja starosty – NOWE przepisy
W związku nowelizacją ustawy o cudzoziemcach skierowałam zapytanie do Sekretariatu Departamentu Prawa Migracyjnego odnośnie art. 114 ust. 3 pkt 2 dotyczącego zapisu obowiązku posiadania informacji starosty „…bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali lub posiadają zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku”.  Poniżej przedstawiam odpowiedź wraz omówieniem.

„Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2354 z późn.zm.) przepisu ust. 1 pkt 3 tejże ustawy (tj. określającego wymóg wykazania, że podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy dla celów uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) nie stosuje się cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał lub posiada zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku.

Takie brzmienie przepisu zostało nadane przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022 poz. 91) zmieniającej nin. ustawę o cudzoziemcach z dniem 29 stycznia 2022 r. Zmiana w stosunku do poprzedniej wersji przepisu dotyczyła tego, że dodano zapis „lub posiada” . Pozwoli to na jednoznaczne uwzględnienie sytuacji, w której cudzoziemiec nie tylko bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, ale także sytuację, w której takie zezwolenie uzyskał później i jest to stan aktualny w dacie orzekania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (lub posiada – czas teraźniejszy).

Brzmienie przepisu nie pozwala na przyjęcie możliwości przedłożenia przez cudzoziemca zezwolenia na pracę nieaktualnego w chwili występowania z wnioskiem dla potwierdzenia spełnienia wymogu z art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.

Nowe brzmienie przepisu, nadane w trakcie nowelizacji ustawy, jedynie rozszerza możliwość udowodnienia przez cudzoziemca spełnienia tego wymogu poprzez przedstawienia ważnego zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku nie tylko w chwili składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, ale także już na etapie prowadzonego przez wojewodę postępowania dowodowego.

Reasumując nowe brzmienie przepisu pozwala na to, by cudzoziemiec, który w chwili składania wniosku nie posiada wymaganego ważnego zezwolenia na pracę („bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał”), mógł skorzystać z podstawy do zwolnienia z konieczności przedstawienia informacji starosty, przez to, że już po złożeniu wniosku uzyska zezwolenie na pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku („posiada”).”

W związku z powyższym nasuwa się pytanie – jaki termin powinien wskazać Wojewoda trakcie postępowania wzywając cudzoziemca o uzupełnienie informacji starosty lub dokumentów potwierdzających zwolnienie z tego obowiązku czyli zezwoleniem na pracę typ A, jeśli zgodnie aktualizacją z art. 106 ust.2a ustawy o cudzoziemcach „….wojewoda ocenia czas niezbędny do uzyskania przez cudzoziemca określonego dokumentu”? Jest tu również wątpliwość co do tego , czy cudzoziemiec faktycznie ma wpływ na ww. czas – nie jest on przecież stroną postępowania w ani w przypadku wydania informacji starosty ani zezwolenia na pracę.
Image
Ty zadbaj o swój biznes, a my zajmiemy się Twoimi pracownikami!

Kontakt

© 2020 Romarti Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.